Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky („obchodné podmienky“) spoločnosti Building Materials s.r.o., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 52 177 513, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 134434/B („predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy („kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou osobou („kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod predávajúci prevádzkuje na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.isomat.sk („webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky („webové rozhranie obchodu“).

1.2 Obchodné podmienky sú primárne nastavené pre kupujúcich v postavení spotrebiteľa, primerane sa však použijú aj na prípady, keď je kupujúci právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania („podnikateľ“). Pre kúpne zmluvy uzatvárané s podnikateľmi sa nepoužijú najmä ustanovenia článku 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 8 a 9 obchodných podmienok. Práva a povinnosti podnikateľov, čo sa týka zániku kúpnej zmluvy či práv z vadného plnenia, vyplývajú priamo zo zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“).

1.3 Zmluvným partnerom predávajúceho môže byť tak buď spotrebiteľ alebo podnikateľ (spotrebiteľ a podnikateľ ďalej len „zmluvný partner“ alebo „zákazník“).

1.4 Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení z kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).

1.5 Podnikateľom je každá fyzická osoba alebo právnická osoba (napríklad obchodná spoločnosť) (ďalej len „osoba“), ktorá vykonáva samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť sústavnú činnosť za účelom dosiahnutia zisku. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba ktorá podniká na základe živnostenského alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Pre účely týchto VOP sa za podnikateľa považuje taká osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti uvedenej v prvej a druhej vete tohoto odseku (ďalej len „podnikateľ“). Predpokladá sa, že ak zmluvný partner v objednávke uvedie svoje IČO, IČ resp. DIČ, koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a platia pre neho ustanovenia týchto VOP vzťahujúce sa na podnikateľov.

1.6 Dojednania odchylné od týchto obchodných podmienok je možné individuálne dohodnúť pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.7 Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, čo kupujúci svojím súhlasným vyhlásením vo webovom rozhraní potvrdzuje. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.8 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok, pričom pre strany sú záväzné ustanovenia obchodných podmienok platných v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

2. Zákaznícky účet

2.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania („zákaznícky účet“). Prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Pre aktiváciu zákazníckeho účtu je nutné vyplniť všetky povinné polia registračného formulára a potvrdiť súhlas s týmito obchodnými podmienkami a podmienkami na spracovanie osobných údajov uvedenými vo Vyhlásení o ochrane údajov.

2.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v zákazníckom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru predávajúci považuje za aktuálne a správne.

2.3 Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený zákazníckym menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, čo sa týka informácií nevyhnutných pre prístup do jeho zákazníckeho účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

2.4 Predávajúci je oprávnený, nie však povinný, zrušiť zákaznícky účet, a to najmä v prípade, keď (i) kupujúci svoj zákaznícky účet dlhšie ako štyridsaťosem (48) mesiacov nevyužíva, (ii) informácie zadané kupujúcim v rámci registrácie sú úmyselne nesprávne (iii) či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

2.5 Kupujúci berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä vzhľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia  predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

2.6 Zriadením zákazníckeho účtu kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený v rámci zákazníckeho účtu oznámené údaje vyhodnocovať a ďalej využívať na ponúkanie personalizovaného obsahu, okrem iného zvláštnych ponúk, služieb, zľavových kódov či iných informácií podľa podmienok uvedených vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

3. Proces uzatvorenia kúpnej zmluvy

3.1 Kupujúci realizuje objednávky prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu.

3.2 V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci realizovať objednávky tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. Pre realizáciu nákupu je nevyhnutné vyplniť všetky povinné polia objednávkového formulára a pri každom jednotlivom nákupe potvrdiť súhlas s týmito obchodnými podmienkami a podmienkami pre spracovanie osobných údajov uvedenými vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

3.3 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný v odôvodniteľných prípadoch uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa ponúkaného tovaru.

3.4 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru vrátane všetkých daní a poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti v čase, keď sa zobrazujú vo webovom rozhraní obchodu, čím nie je dotknuté ustanovenie článku 3.16 týchto obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.5 Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru vrátane spôsobov doručenia tovaru.

3.6 Pre objednanie tovaru vyplní/potvrdí kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o objednávanom tovare, spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.7 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu webové rozhranie obchodu umožňuje kupujúcemu skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj vzhľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.

3.8 Kupujúci je pred odoslaním objednávky tiež zoznámený s konečnou cenou nákupu, ktorá zahŕňa súčet cien za vybraný tovar umiestnený v košíku vrátane všetkých súvisiacich služieb, daní či ostatných poplatkov a cenu za dopravu tohto tovaru.

3.9 Objednávku, resp. návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „[Odoslať objednávku]“. Údaje uvedené v objednávke predávajúci považuje za správne.

3.10 Predávajúci neodkladne po prevzatí objednávky toto prevzatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v zákazníckom účte či v objednávke („elektronická adresa kupujúceho“), pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

3.11 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho pred uzatvorením kúpnej zmluvy o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.12 Kupujúci má právo zrušiť objednávku (meniť ju a opravovať), teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu akceptácie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

3.13 Objednávku, ktorá nie je so súhlasom predávajúceho vykonaná v súlade s týmito obchodnými podmienkami, je predávajúci oprávnený neprijať alebo ju kupujúcemu vrátiť na doplnenie a poskytnúť mu na to primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa objednávka kupujúceho považuje za objednávku, ktorá nebola nikdy doručená.

3.14 Samotná kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za takú akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru zo strany predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho prostredníctvom e-mailu či telefonicky. V prípade, že do 15 (slovom: pätnástich) pracovných dní nedôjde k akceptácii príslušnej objednávky tovaru zo strany predávajúceho, platí, že kupujúci nie je ďalej objednávkou viazaný.

3.15 Pre vylúčenie pochybností platí, že kúpna zmluva nie je uzatvorená, pokiaľ objednávku kupujúceho predávajúci neprijal alebo ju prijal s výhradou. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s kupujúcim, a to najmä ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila kúpnu zmluvu alebo tieto obchodné podmienky, alebo o osobu, ktorá je v omeškaní s úhradou splatných záväzkov voči predávajúcemu.

3.16 Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch objednaný tovar kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že webové rozhranie obchodu uvádzalo omylom zjavne nesprávne či neštandardné údaje najmä o vybranom tovare, jeho cene alebo termíne dodania, príp. ak je tovar vypredaný a trvale u dodávateľa nedostupný. Predávajúci sa zaväzuje v takýchto prípadoch vrátiť kupujúcemu finančnú sumu uhradenú na základe kúpnej zmluvy.

3.17 Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci (či už s registráciou, alebo bez registrácie) súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámiť pred jej uzatvorením. Tieto obchodné podmienky sú kupujúcemu kedykoľvek dostupné na tejto adrese: www.isomat.sk

3.18 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

3.19 Informácie o realizovaných objednávkach a uzatvorených kúpnych zmluvách sa archivujú vo webovom rozhraní obchodu, a to počas najmenej piatich rokov od ich uzatvorenia, najdlhšie však na obdobie podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie nie sú prístupné tretím stranám.

4. Darčekové poukazy a zľavové kódy

4.1 Kupujúci je oprávnený v priebehu tvorby objednávky (na vyzvanie v rámci nákupného procesu na webových stránkach) zadať kódy uvedené na kúpených darčekových poukazoch či zľavové kódy poskytnuté predávajúcim. Ak predávajúci nestanoví výslovne inak, darčekové poukazy ani zľavové kódy nie je možné uplatniť opakovane a súčasne ich nie je možné vzájomne kombinovať. Zľavové kódy navyše nie je možné uplatňovať na tovar vo výpredaji, na akciový a už zlacnený tovar.

4.2 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného odôvodneného vrátenia tovaru kúpeného na základe zľavového kódu kupujúcim predávajúcemu, má kupujúci nárok iba na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru skutočne uhradil peňažnými prostriedkami. Predávajúci môže rozhodnúť o tom, či a v akej hodnote vystaví kupujúcemu nový zľavový kód.

4.3 Pokiaľ má darčekový poukaz alebo zľavový kód obmedzenú lehotu platnosti, kupujúci je oprávnený darčekový poukaz alebo zľavový kód použiť iba pred jej uplynutím. Predávajúci neposkytuje peniaze ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu darčekového poukazu alebo zľavového kódu.

4.4 Darčekový poukaz ani zľavový kód nie je možné vymeniť za peniaze. V prípade, že kupujúci odoberie tovar za nižšiu cenu, ako je hodnota darčekového poukazu alebo zľavového kódu, nemá nárok na doplatenie hodnoty darčekového poukazu alebo zľavového kódu ani na nový darčekový poukaz alebo zľavový kód na zvyšok hodnoty pôvodného uplatneného darčekového poukazu alebo zľavového kódu.

4.5 V prípade, že sa darčekový poukaz alebo zľavový kód uplatní v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, má predávajúci právo takto uplatnený darčekový poukaz alebo zľavový kód odmietnuť a od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

5. Cena tovaru a platobné podmienky

5.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu spôsobom/spôsobmi, ktoré ponúka webové rozhranie obchodu v rámci procesu objednávky, a to vždy v závislosti od aktuálnych možností predávajúceho, typu, množstva a spôsobu dopravy objednaného tovaru. Webové rozhranie obchodu môže kupujúcemu ponúknuť najmä nasledujúce spôsoby platby: bankovým prevodom, hotovosť a na dobierku (v hotovosti alebo platobnou kartou).

5.2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške, tak ako ich kupujúci vybral v rámci procesu objednávky.

5.3 V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku platobnou kartou alebo v hotovosti (pokiaľ sú tieto možnosti platby zo strany webového rozhrania obchodu umožnené) je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

5.4 V prípade bankového prevodu budú kupujúcemu zaslané potrebné informácie k platbe vrátane variabilného symbolu k platbe e-mailom po dokončení objednávky.

5.5 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (článok 3.11), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

5.6 Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia tovaru kupujúcim vo vlastníctve predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim na kupujúceho.

5.7 Predávajúci vystaví na platby vykonávané na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty vo výške podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 7 ods. 6 písm. c) a e) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri diaľkovom predaji“) nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo pre jeho osobu a od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

6.2 Ak nejde o prípad uvedený v článku 6.1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nie je možné podľa platných právnych predpisov od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri diaľkovom predaji právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnatich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa musí predávajúcemu odoslať v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete – na dodržanie lehoty postačí, pokiaľ kupujúci preukázateľne odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie pred uplynutím lehoty. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho uvedenú na formulári či na adresu elektronickej pošty predávajúceho uvedenú vo formulári.

6.3 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 6.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar sa musí predávajúcemu vrátiť do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim, pričom, ak nie je v tomto článku ďalej uvedené inak, náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu nesie kupujúci, a to aj v tom prípade, keď sa tovar nemôže vrátiť pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Kupujúci má právo zvoliť si jeden z nasledujúcich spôsobov vrátenia tovaru:

 • Kupujúci môže vrátiť tovar v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho, pričom všetky náklady s týmto spojené nesie kupujúci.
 • Kupujúci môže vrátiť tovar prostredníctvom prepravy zaisťovanej priamo či nepriamo predávajúcim, pričom v tomto prípade nesie predávajúci len náklady spojené s prepravou tovaru. Ostatné náklady spojené s vrátením tovaru (napr. náklady na riadne zabalenie tovaru pre prepravu) nesie kupujúci.

6.4 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 6.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky, t. j. cenu tovaru vrátane nákladov na dodanie tovaru, prijaté od kupujúceho, do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

6.5 V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri diaľkovom predaji právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

6.6 Ak sa spolu s tovarom poskytne kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva týkajúca sa takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6.7 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu znehodnoteniu, ako i tovaru, ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešané s iným tovarom

6.8 Podnikateľ a právnická osoba nemôže vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.).

7. Preprava a dodanie tovaru

7.1 Preprava tovaru z uzatvorenej kúpnej zmluvy sa realizuje spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil z jedného či viac spôsobov ponúknutých mu webovým rozhraním obchodu v rámci procesu objednávky, a to vždy v závislosti od aktuálnych možností predávajúceho, typu a množstva objednaného tovaru. Tovar v balíku sa dodá za prvé dvere na dodacej adrese. Tovar na paletách sa dodá za prvé dvere na dodacej adrese za podmienky, že miesto doručenia umožňuje manipuláciu nízkozdvižným vozíkom. V opačnom prípade sa tovar dodá len k hrane vozidla (hydraulické čelo) zmluvného dopravcu predávajúceho.

7.2 V prípade, že sa spôsob dopravy dohodne na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7.3 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

7.4 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.5 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto neodkladne oznámiť príslušnému prepravcovi. V prípade uznania porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

7.6 Ak nebude predávajúci schopný dodať objednaný tovar z dôvodu nesplnenia zmluvných povinností subdodávateľom alebo preto, že objednaný tovar nebude k dispozícii počas najmenej jedného (1) mesiaca z dôvodu vyššej moci, má predávajúci právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy. V takom prípade predávajúci bez zbytočného odkladu vráti kupujúcemu už uhradené platby. V prípade zodpovedajúcich problémov s dodávkou bude predávajúci informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu.

7.7 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, resp. príslušného prepravcu, s ktorými bol kupujúci vopred oboznámený.

8. Práva z vadného plnenia a záruka za akosť

8.1 Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri diaľkovom predaji a zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

8.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu hlavne za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 • sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.3 V prípade existencie vád má kupujúci právo:

 • na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady; tieto práva má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád.
 • na odstránenie vady opravou veci;
 • na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
 • odstúpiť od zmluvy, a to v prípade
  • (i) keď nie je možné dodanie novej veci alebo výmena jej súčasti,
  • (ii) odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád.

8.4 Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

8.5 Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nedohodne nápravu v primeranej lehote alebo že by dohodnutie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti.

8.6 Ak kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, ako ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z vadného plnenia neprizná. Ak ide o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, ako ju kupujúci mohol pri dostatočnej pozornosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov od prevzatia tovaru.

8.7 Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

8.8 Zárukou za akosť v dĺžke trvania podľa reklamačných podmienok sa predávajúci zaväzuje, že vec bude v tomto čase spôsobilá na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka sa môže poskytnúť aj na jednotlivú súčasť veci.

9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

9.1 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri diaľkovom predaji.

9.2 Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy isomat@isomat.sk alebo prostredníctvom infolinky. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

9.3 Na mimosúdne riešenia spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava, internetová adresa: http://www.soi.sk. Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

9.4 Európske spotrebiteľské centrum v SR, so sídlom Mlynské nivy 4924/44A, 827 15 Bratislava, internetová adresa: esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

10. Ochrana osobných údajov

10.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), a právnymi predpismi SR doplňujúcimi niektoré jeho ustanovenia.

10.2 Zásady spracúvania osobných údajov vrátane problematiky ukladania tzv. cookies do počítača kupujúceho sú uvedené v samostatnom dokumente Vyhlásenie o ochrane osobných údajov www.isomat.sk/ochrana-osobnych-udajov, s ktorým kupujúci vyslovuje súhlas v rámci každej jednotlivej objednávky.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

11.3 Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

11.4 Aktuálne kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené na webovej stránke.

11.5 Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.07.2022.

Príloha