Podmienky ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. To isté platí aj pre našich zamestnancov a iné osoby, ktoré s nami spolupracujú. Ide najmä o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, v znení účinnom od 25.05.2018 (ďalej len „ Nariadenie EÚ“) a ďalej zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby. V nasledujúcom texte vás budeme informovať o spracúvaní (napr. získavaní a uchovávaní) osobných údajov pri používaní našich webových stránok. Za osobné údaje sa považujú všetky údaje, ktoré sa môžu týkať priamo vás, napr. meno, adresa, e-mailová adresa.

A. Základné informácie

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je v zmysle článku 4, ods. 7 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) Building Materials s.r.o., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 52 177 513, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 134434/B, e-mail: isomat@isomat.sk, telefón: 0901 712 668

2. Bezpečnosť údajov

Našu webovú stránku zabezpečujeme technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, prístupu, zmene alebo šíreniu vašich údajov nepovolanými osobami. Prístup do zákazníckych účtov a k iným personalizovaným službám je možný iba po zadaní identifikácie používateľa a osobného hesla. So svojimi prístupovými údajmi by ste mali vždy zaobchádzať diskrétne a po každom ukončení komunikácie s nami by ste mali zatvoriť okno prehliadača, najmä ak počítač používate spoločne s inými osobami.

3. Zásady uchovávania a vymazávania osobných údajov

Osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na zabezpečenie účelu spracúvania alebo tak dlho, ako je stanovené v zákonoch alebo platných predpisoch, napr. obchodných a daňových archivačných povinnostiach. Po zániku účelu alebo po uplynutí zákonom predpísanej archivačnej lehoty sa príslušné osobné údaje automaticky vymažú v súlade so zákonnými predpismi alebo sa obmedzí ich spracúvanie, napr. obmedzené spracúvanie v rámci zákonných archivačných povinností. Z dôvodov obozretnosti si vyhradzujeme ďalšie použitie dát v anonymizované podobe.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákonnej povinnosti, konkrétne splnenie zákonných archivačných povinností, vyplýva z článku 6, ods. 1, vety 1, písm. c) GDPR. Ak sa osobné údaje spracujú podľa článku 6, ods. 1, vety 1, písm. f) GDPR za účelom ochrany nášho oprávneného záujmu na zachovanie dôkazov, zanikajú tieto účely spracúvania po uplynutí zákonných premlčacích lehôt. Bežná zákonná premlčacia lehota trvá tri roky. Právnym základom pre akúkoľvek anonymizáciu je tiež čl. 6 ods. 1 veta prvá písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v údržbe a optimalizácii našich služieb.

B. Návšteva našej webovej stránky, súbory cookies

Ak naše webové stránky používate len pre informáciu, ak sa teda nezaregistrujete, nebudete nakupovať v online obchode, nebudete využívať žiadnych iných služieb, pri ktorých by ste zadávali svoje osobné údaje, a pokiaľ nám svoje osobné údaje nepredáte ani iným spôsobom, môžeme popr. napriek tomu zhromažďovať osobné údaje, ktoré nám automaticky odovzdá váš prehliadač. Podrobnosti nájdete v ďalej uvedenom bode 1.

Okrem toho používame na účely vyhotovenia štatistík a pre podporu on-line marketingu rôzne technické nástroje. Ďalšie informácie k tomu a tiež na použitie cookies nájdete v nižšie uvedených bodoch 2 a 3.

1. Technický aspekt poskytovania webovej stránky

Keď navštívite našu webovú stránku, získavame nasledujúce údaje, ktoré technicky potrebujeme na to, aby sa vám naša webová stránka zobrazila a aby sa zabezpečila stabilita a bezpečnosť našej online ponuky:

 • IP adresa (najneskôr po 30-tich dňoch sa anonymizujú výmazom posledných 8 miest),
 • rozdiel časového pásma vzhľadom na greenwichský stredný čas (GMT),
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka),
 • stav prístupu/stavový kód HTTP,
 • aktuálne prenesený objem dát,
 • webová stránka, z ktorej prichádza požiadavka,
 • prehliadač,
 • operačný systém a jeho pracovná plocha,
 • jazyk a verzia softvéru prehliadača.

Vyššie uvedené dáta tiež používame pre technickú optimalizáciu a ako súčasť opatrení pre zabezpečenie dát popísaných v časti A. 2. Okrem toho používame predtým uvedené údaje na štatistické účely a na zlepšenie našej online ponuky, avšak spôsobom, ktorý neumožňuje priradenie ku konkrétnej osobe.

Právnym základom tohto získavania a spracúvania je článok 6, ods. 1, veta 1, písm. f) GDPR.

Náš oprávnený záujem na spracovanie spočíva v zaistení technickej prevádzky a v prevencii zneužívania našich webových stránok. Zaistenie technickej prevádzky a prevencie zneužívania je aj v záujme užívateľov na bezpečnom spracovanie dát a využívanie ponúkaných služieb.

2. Štatistika, analýza webu, marketing, personalizácia

Na účely reklamy, prieskumu trhu alebo prispôsobenie služieb elektronických informácií a komunikácií aktuálnym potrebám vytvárame používateľské profily za použitia pseudonymu na základe vášho používania našich webových stránok. Ďalšie informácie k tomu, najmä na použitie cookies a podobných technológií ako cookies nájdete v nižšie uvedených bodoch 3 a 4. K zlúčeniu užívateľských profilov s údajmi o nositeľovi pseudonymu nedochádza.

3. Súbory cookies

Naša webová stránka používa súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pomocou internetového prehliadača ukladajú do operačného systému počítača.

Súbory cookies používa mnoho webových stránok a serverov. Vďaka používaniu súborov cookies dokážeme zvyšovať komfort používania služieb, čo by bez súborov cookies nebolo možné vôbec alebo len v obmedzenej miere. Súbory cookies nám teda umožňujú opakovanú identifikáciu používateľa našej internetovej stránky. Účelom tejto opakovanej identifikácie je zjednodušiť používateľom našej online ponuky jej používanie.

Cookies a služby kategórie 1 sú nevyhnutne potrebné na využitie našich služieb a nemožno ich deaktivovať. Právnym základom pre ich použitie a s tým súvisiace spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 prvá veta písm. f) GDPR. Tento právny základ platí aj pre služby za účelom štatistiky, ktoré opisujeme v kategórii 2, pričom však tieto služby môžete manuálne deaktivovať. Náš oprávnený záujem spočíva vždy v udržiavaní a optimalizácii našich služieb a v poskytovaní funkčných a komfortných webových stránok. Cookies a služby 3. až 5. kategórie používame len s vaším výslovným súhlasom. Právnym základom spracovanie osobných údajov je tu váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. a) GDPR.

Raz udelený súhlas v nastaveniach cookies môžete kedykoľvek odvolať tu s účinnosťou do budúcnosti. Odvolaním vášho súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu až do odvolania

Už nainštalované cookies môžete kedykoľvek sami vo svojom internetovom prehliadači vymazať. Ďalej máte možnosť úplne alebo čiastočne zamedziť inštalácii cookies tiež zodpovedajúcim nastavením internetového prehliadača, ktorý používate. Majte, však prosím na pamäti, že eventuálne nebudete môcť využívať všetky funkcie našich alebo iných webových stránok, ak deaktivujete cookies vo svojom internetovom prehliadači.

Kategória 1: Funkčné služby

Funkčné služby zaručujú funkcie, bez ktorých by ste nemohli používať naše webové stránky tak, ako sa predpokladá. Tieto služby používajú cookies, aby napr. zabezpečili, že ako prihlásený používateľ pri prístupe k rôznym podstránkam našich webových stránok vždy zostanete prihlásení a nebudete musieť opakovane pri návšteve našich webových stránok znovu zadávať svoje prihlasovacie údaje.

Kategória 2: Štatistika

Služby štatistickej analýzy zhromažďujú pseudonymizované informácie na základe náhodnej identifikácie o tom, ako sú naše webové stránky používané, za účelom zlepšenia ich atraktivity, obsahu a funkčnosti. Tieto súbory cookie nám pomáhajú určiť, či, ktoré, ako často a ako dlho sú podstránky nášho webu navštevované a o aký obsah majú používatelia osobitný záujem. Ďalej sú zaznamenávané napr. hľadané výrazy, krajiny alebo región, z ktorého sa vykonáva prístup, ako aj podiel mobilných zariadení, ktoré pristupujú na naše webové stránky. Tieto informácie používame na vytváranie štatistík naprieč návštevami, aby sme obsah našich webových stránok presnejšie prispôsobili potrebám našich užívateľov a optimalizovali našu ponuku. Pre užívateľov, ktorí sa prihlásia do svojho zákazníckeho účtu, sa štatistiky naprieč zariadeniami zhromažďujú aj na základe pseudonymu špecifického pre zákazníka. Nie je zamýšľané priradenie údajov ku konkrétnej osobe a nedochádza k zlučovaniu týchto užívateľských profilov s údajmi o nositeľovi pseudonymu.

Kategória 3: Rozšírená štatistika

V rámci rozšírených analýz používania sú zaznamenávané návštevy webových stránok, aby bolo možné sledovať rolovanie a pohyby myši. Stlačenia klávesnice sa nikdy nezaznamenávajú. Rovnako sú skryté aj informácie, ktoré by mohli umožniť identifikáciu užívateľa.

Kategória 4: Meranie výkonu

Cookies na meranie výkonu sa používajú za účelom zistenia výkonu reklamných opatrení a optimalizácie našich reklamných opatrení.

Kategória 5: Personalizácia

Cookies na účely personalizácie sa používajú, aby sa vám zobrazovali personalizované obsahy zodpovedajúce vašim záujmom na týchto webových stránkach aj mimo nich

4. Webová analýza a online marketing

Používame rôzne služby webovej analýzy a on-line marketingu, aby sme naše webové stránky celkovo upravili tak, aby boli užívateľsky ústretovejšie a atraktívnejšie. Pokiaľ sú v rámci týchto služieb spracúvajú osobné údaje, deje sa tak podľa druhu služby buď na základe čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. f) GDPR, pričom tvorba našich webových stránok tak, aby boli užívateľsky priaznivejšie a atraktívne, tvoria základ našich oprávnených záujmov alebo prebieha na základe výslovne vyžiadaného súhlasu (čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. a) GDPR) so spracovaním osobných údajov.

Proti spracovania údajov na základe článku. 6 ods. 1 prvá veta písm. f) GDPR môžete kedykoľvek namietať, raz udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Odvolaním vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu až do odvolania.

Venujte prosím pozornosť tomu, že sa správa našich nastavenia cookies z technických dôvodov vzťahuje len na internetový prehliadač, ktorý aktuálne používate, a že príslušné nastavenia na iných koncových zariadeniach alebo pri použití rôznych prehliadačov musíte spravovať zvlášť.

C. Využitie našich služieb

Osobné údaje sa získavajú a spracúvajú pri využívaní služieb resp. pri nákupe v online obchode, pri objednaní našej služby Newsletter. Nižšie nájdete popis služieb, ktoré ponúkame, a súvisiace spracovanie osobných údajov.

1. Zákaznícky účet

Náš zákaznícky účet Vám umožňuje neustále udržiavať aktuálne kontaktné údaje uložené u nás, nazerať do histórie Vašich nákupov, bez toho aby ste museli znovu zadávať svoje údaje, objednávky či rezervácie, a využívať ďalšie služby. Pri založení účtu v položke „Zákaznícky účet“ sa zadané údaje uložia s možnosťou odvolania udeleného súhlasu. Zadané údaje môžete v časti pre zákazníkov kedykoľvek zmeniť. Ak si želáte zákaznícky účet vymazať, obráťte sa na kontaktné miesto uvedené nižšie. Právnym základom takéhoto spracúvania údajov je článok 6, ods. 1, veta 1, písm. b) GDPR.

2. Poskytovanie údajov tretím stranám

Údaje o zákazníkoch budú odovzdávané tretím osobám (napr. externí poskytovatelia služieb) iba ak je to potrebné na účely poskytovania služieb alebo pre splnenie príslušného účelu spracovania, a ak ste dali svoj predchádzajúci súhlas, alebo ak je daný iný právny dôvod. Osobné údaje odovzdávame štátnym orgánom (napr. finančným úradom alebo súdom) len, ak sme na to zo zákona povinní.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám za účelom spracovania objednávok
Vaše údaje budú tretím stranám poskytnuté len vtedy, keď je to potrebné na poskytnutie príslušnej služby.

3. Marketing, prieskum trhu, hodnotenia a súťaže

Osobné údaje, ktoré nám boli odovzdané (napr. pri využívaní našich služieb), používame v pseudonymizované alebo anonymnej podobe pre náš vlastný prieskum trhu a spokojnosti zákazníkov. Výslovne si vyhradzujeme právo anonymizovať vyššie uvedené dáta. Právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 veta prvá písm. f) GDPR, kde náš oprávnený záujem spočíva v analýze a optimalizácii ponuky produktov.

Okrem toho používame vaše dáta pre marketingové opatrenia v nasledujúcom rozsahu.

a) Priama reklama

Údaje z adries a objednávok využívame aj pre vlastné marketingové účely, napr. pre personalizovanú priamu reklamu a prieskum trhu. Môžete tak dostávať napr. informácie o zvláštnych ponukách a zľavových akciách. Toto spracovanie údajov sa uskutočňuje podľa čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. f GDPR na základe oprávnených záujmov na optimalizáciu ponuky tovaru a pre umožnenie individuálneho reklamného oslovenie.

Ak sú osobné údaje spracovávané za účelom priamej reklamy, máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov za účelom takejto reklamy; to platí aj pre profilovanie, ak je spojené s takou priamou reklamou.

b) Reklama pre existujúcich zákazníkov

Keď spoločnosť Building Materials, s.r.o. získa vašu e-mailovú adresu v súvislosti s predajom tovaru alebo s odberom newsletteru, použije spoločnosť, ak to umožňujú aktuálne účinné právne predpisy, vašu e mailovú adresu na priamy marketing vlastného, podobného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracúvania údajov je v tomto zmysle článok 6, ods. 1, veta 1, písm. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je optimalizácia ponuky výrobkov a služieb, ako aj rozvíjanie individuálnej reklamnej komunikácie.

Takéto používanie môžete samozrejme kedykoľvek odmietnuť bez toho, aby bolo odmietnutie spojené s inými nákladmi ako prípadnými nákladmi na odoslanie podľa základných taríf.

Výzva na hodnotenie po objednaní tovaru v online obchode

Pokiaľ s tým vyslovíte súhlas, využijeme vašu e-mailovú adresu ďalej k tomu, aby sme vám mohli pripomenúť možnosť hodnotenia (e-mailová výzva na hodnotenie po objednaní tovaru v online obchode). Výzva na hodnotenie (po objednaní tovaru v online obchode) je zasielaná na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Raz udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti prostredníctvom kontaktných údajov. Odvolaním vášho súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracovania vykonávaného na základe súhlasu až do odvolania. Oznámenie textovou formou (napr. e-mail, fax, list) postačí.

4. Newsletter

Na našej webovej stránke sa môžete prihlásiť na bezplatný odber Newsletteru. Newsletter informuje o aktuálnej ponuke, nových výrobkoch, špeciálnych akciách a exkluzívnych zľavách. V rámci tejto služby a na základe vášho súhlasu budeme dodatočne získavať a spracúvať informácie (spolu označované ako „údaje o používaní“) o tom, či otvárate Newsletter, či a na aké odkazy kliknete a aké témy sú pre vás zaujímavé, kde otvárate Newsletter (napr. na určenie najbližšej predajne na základe vašej IP adresy), aké koncové zariadenie, operačný systém, prehliadač a príp. ďalšie nastavenia zariadení využívate, či a v akom rozsahu odporúčate ďalej obsah Newsletteru na sociálnych sieťach alebo e-mailom a ktorú z našich webových stránok navštevujete po kliknutí na odkazy v Newsletteru. Spracúvanie údajov na realizáciu a optimalizáciu služby Newsletter prebieha na základe vášho súhlasu podľa článku 6, ods. 1, vety 1, písm. a) GDPR.

Na prihlásenie sa vyžaduje iba zadanie vašej e-mailovej adresy. Na osobné nadviazanie kontaktu nám môžete dobrovoľne poskytnúť oslovenie, meno a priezvisko, ako aj dátum narodenia.

Váš súhlas na poskytovanie služby Newsletter môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti a žiadosť o prihlásenie na odber Newsletteru zrušiť.

5. Hodnotenie produktov

Ponúkame vám možnosť hodnotenia produktov ponúkaných v online obchode. Pri uvedení hodnotení produktov sa ukladá vami uvedené hodnotenie vrátane ratingu (hviezdičky) a vami uvedená prezývka / meno a vaša e-mailová adresa až do odvolania. Takisto sa za účelom prevencie podvodu dočasne zhromažďuje vaša IP adresa (2 roky, pri podozrení z podvodu najprv na dobu neurčitú).

Pokiaľ s tým vyslovíte súhlas, využívame vašu e-mailovú adresu, aby sme vám mohli pripomenúť možnosť hodnotenia (výzva na hodnotenie po objednaní tovaru v online-shope), a ďalej aby sme vás mohli informovať, ak vaše hodnotenie okomentujú iní užívatelia.

Spracovanie osobných údajov na účely realizácie funkcie hodnotenia a kontroly obsahov hodnotenie s ohľadom na dodržanie platných podmienok pre hodnotenie produktov prebieha na základe čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. b) a f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v obmedzení hodnotenia porušujúcich zákon, resp. pravidlá pre hodnotenie produktov. Výzva na hodnotenie (po objednaní tovaru v online obchode) a upozornenie na komentáre k hodnotením sú zasielané na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Raz udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti prostredníctvom kontaktných údajov. Odvolaním vášho súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracovania vykonávaného na základe súhlasu až do odvolania. Oznámenie textovou formou (napr. e-mail, fax, list) postačí.

Raz uvedené hodnotenie okrem toho môžete kedykoľvek nechať vymazať.

6. Reklamácie

Osobné údaje poskytnuté v rámci reklamácie tovaru budeme spracovávať iba za účelom spracovania tejto reklamácie, tzn. za účelom splnenia našich zákonných práv a povinností v reklamačnom konaní. Právnym základom tohto spracúvania je čl. 6 ods. 1, prvá veta, písm. c GDPR. Na účely vybavenia reklamácie môžeme podľa potreby poskytnúť tieto údaje tretiemu subjektu, napr. odbornému servisu (tiež na účely odborného posúdenia) alebo prepravnej spoločnosti.

D. Možnosti kontaktov

Na našich webových stránkach Vám ponúkame rôzne možnosti, ako nás môžete kontaktovať a zasielať nám správy. Kontaktovanie je možné najmä telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom určeného kontaktného formulára. V prípade zodpovedajúceho nadviazanie kontaktu uložíme a spracujeme oznámené údaje (Vašu e-mailovú adresu, popr. meno a telefónne číslo) a Vašu požiadavku na účely odpovede Vašich otázok.

Právny základ tvorí, podľa obsahu vašej správy, článok. 6 ods. 1 prvá veta písm. b a f GDPR. Naše oprávnené záujmy spočívajú v efektívnom a štruktúrovanom zhromažďovanie a spracovanie požiadaviek zákazníkov a v zabezpečenie kvality. Získané údaje vymažeme, ako náhle uloženie na uvedené účely už nebude nutné, napr. po úplnom vybavenie požiadavky zákazníka, alebo obmedzíme spracovanie, ak budú existovať zákonné archivačné povinnosti.

E. Práva dotknutých osôb

Radi by sme Vás informovali o Vašich právach ako "dotknuté osoby" vyplývajúcich z GDPR. Podľa GDPR máte ohľadom svojich osobných údajov najmä nasledujúce práva:

 • právo na prístup k údajom (článok 15, ods. 1, 2 GDPR, resp. § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“)),
 • právo na opravu (článok 16 GDPR resp. § 22 Zákona), resp. vymazanie (článok 17 GDPR, resp. § 23 Zákona),
 • právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR, resp. § 24 Zákona),
 • právo na prenosnosť údajov (článok 19, GDPR, resp. § 26 Zákona),
 • právo namietať proti spracúvaniu (článok 21 GDPR, resp. § 27 Zákona),
 • právo na odvolanie súhlasu (článok 7, ods. 3 GDPR, resp. § 14 ods. 3 Zákona),
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu (článok 77 GDPR), resp. právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

F. Kontakt

Ak chcete uplatniť práva dotknutej osoby alebo máte všeobecné otázky o ochrane údajov, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať:

Building Materials s.r.o., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 52 177 513, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 134434/B, e-mail: isomat@isomat.sk, telefón: 0901 712 668