Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 01.01.2022 a vzťahuje sa na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou Building Materials s.r.o., Sídlo: Tallerova 4, Bratislava 811 02, IČO: 52 177 513, DIČ: 2120917854, IČ DPH: SK2120917854, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 134434/B („Predávajúci“) a koncovým zákazníkom – spotrebiteľom („Kupujúci“), ak sa strany výslovne nedohodli na odchylnej úprave.

1. Právo na uplatnenie reklamácie

1.1 Ak sa vyskytne u tovaru zakúpeného cez e-shop www.isomat.sk vada, má zákazník právo vadu reklamovať pre nesúlad tovaru s kúpnou zmluvou v zmysle čl. 3.1 tohto reklamačného poriadku („reklamácia“). Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby zákazník predložil kompletný tovar so všetkými dokladmi a súčasťami k nemu prináležiacimi predložený tovar bol čistý a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

1.2 Zákazník je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo v technickom liste, je povinný tiež užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.

2. Uplatnenie reklamácie, miesto uplatnenia

2.1 Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady („reklamáciu“) vždy postačuje predloženie dokladu o zakúpení tovaru („faktúra“). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil, alebo ho z iného dôvodu predávajúcemu nepredložil. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom sa na tovar vzťahuje zákonná záruka, pokiaľ nebolo medzi predávajúcim a zákazníkom dohodnuté inak.

2.2 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho na adrese sídla: Tallerova 4, Bratislava 811 02 alebo na e-mailovej adrese: isomat@isomat.sk

3. Zodpovednosť predávajúceho

3.1 Pri predaji tovaru zodpovedá predávajúci za to, že tovar je počas záručnej doby v súlade s kúpnou zmluvou, t. j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané v kúpnej zmluve, resp. ktoré sú predávajúcim, dodávateľom, výrobcom alebo jeho zástupcom uvádzané, že tovar zodpovedá požiadavkám stanoveným v právnych predpisoch na akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť, že zodpovedá záväzným technickým normám, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

3.2 Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za vady, ktoré má tovar pri prevzatí zákazníkom. Ak nejde o výrobok, ktorý sa rýchlo kazí, predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí výrobku v záručnej dobe. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola znížená cena.

3.3 Predávajúci nezodpovedá za vady,

 1. ktoré zákazník spôsobil sám; svojím konaním, nekonaním alebo opomenutím;
 2. o ktorých zákazník pri prevzatí tovaru vedel; resp. bol na vadu výslovne upozornený;
 3. ktorých reklamácia odporuje povahe tovaru aj jeho životnosti, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru;
 4. pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru;
 5. ktoré sú spôsobené bežným opotrebením tovaru spôsobeného bežným používaním;
 6. ktoré vznikli jeho nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnou údržbou, používaním v rozpore s jeho účelom a inštrukciami výrobcu, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, z ktorého je tovar vyrobený, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru;
 7. ak prišlo k porušeniu ochrannej plomby na tovare;
 8. spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na/do tovaru
 9. uplatnené u predávajúceho po uplynutí záručnej doby alebo lehoty na použitie, ak je táto dlhšia ako záručná doba;
 10. ktoré vznikli z dôvodov vyššej moci, najmä pôsobením prírodných javov a vonkajším prostredím (napr. krupobitím, záplavami a pod.)

3.4 Pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá predávajúci len za vady, ktoré má vec pri prevzatí kupujúcim.

3.5 Ak nejde o vadný výrobok, predávajúci neručí za prípadné škody na zdraví alebo majetku, spôsobené použitím výrobku v rozpore s aplikačným postupom uvedenom v technickým listom.

4. Lehoty na uplatnenie reklamácii

4.1 Zákazník môže uplatniť reklamáciu na tovar zakúpený u predávajúceho len počas záručnej doby daného tovaru.

4.2 Predávajúci zodpovedá za vady nepotravinárskeho tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci zákazníkom. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak výrobca (dodávateľ predávajúceho) poskytuje na svoje výrobky dlhšiu záručnú dobu ako 24 mesiacov, tak predávajúci nesmie túto dobu skrátiť, aj keď sa to týka len niektorej súčiastky veci.

4.3 Ak ide o použitú vec, predávajúci sa so zákazníkom môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.

4.4 Predávajúci vydáva záručné listy pri predávaných tovaroch, kde záručný list k výrobku pribalil dodávateľ.

4.5 Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

4.6 Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak tieto práva zaniknú.

5. Spôsoby a lehoty vybavenia reklamácie

5.1 Vybavenie reklamácie je ukončenie reklamačného konania. Ukončenie môže byť vykonané len jedným z nasledovných spôsobov :

 1. vrátenie kúpnej ceny;
 2. výmena výrobku;
 3. poskytnutie a vyplatenie zľavy z kúpnej ceny výrobku;
 4. odovzdanie opraveného výrobku;
 5. zamietnutie reklamácie;
 6. písomná výzva na prevzatie výrobku.

5.2 Pri uplatnení reklamácie posúdi poverený zamestnanec predávajúceho požiadavku zákazníka na spôsob vybavenia reklamácie a určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.3 Pri stanovení spôsobu vybavenia reklamácie vrátením kúpnej ceny, výmenou výrobku, poskytnutím a vyplatením zľavy, zamietnutím reklamácie - sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.4 Konečný spôsob vybavenia reklamácie bude spotrebiteľovi – zákazníkovi oznámený neodkladne po jeho určení, avšak najneskôr po 28 dňoch od prijatia reklamácie mu bude zaslaná s lehotou na ukončenie reklamačného konania a prevzatie výrobku.

Ak je reklamácia vybavená opravou výrobku, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je zákazník povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak neurobil. Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, vždy plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci.

Ak je konečným spôsobom vybavenia reklamácie po posúdení vrátenie kúpnej ceny resp. poskytnutie zľavy, zákazníkovi bude v rámci ukončenia reklamačného konania vyplatená príslušná suma.

5.5 V prípade, že zákazník neukončí reklamačné konanie a neprevezme výrobok resp. plnenie.ani v lehote podľa článku 5.4, zašle mu predávajúci druhú výzvu na ukončenie reklamačného konania na príslušnej prevádzke vo forme doporučenej zásielky s doručenkou a určí sa mu na to ďalšia dodatočná lehota 30 dní.

5.6 V prípade, že predávajúci poskytne podľa článku 5.5. zákazníkovi ďalšiu dodatočnú lehotu na ukončenie reklamačného konania a zákazník ani počas tejto ďalšej dodatočne stanovenej lehoty (lehota sa počíta od dátumu doručenia vyznačeného na doručenke, alebo uloženia na pošte, ak sa zásielka vráti ako nedoručená) vec nevyzdvihne, predávajúci je oprávnený reklamačné konanie ukončiť a s nevyzdvihnutým tovarom nakladať bez nároku spotrebiteľa na akúkoľvek náhradu.

5.7 Ak zákazník uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak zákazník uplatnil reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, môže zákazník zaslať vec na odborné posúdenie, pričom predávajúci je v zamietnutí reklamácie povinný informovať zákazníka o tom, komu môže zákazník takú vec zaslať na odborné posúdenie. Ak je vec zaslaná na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Ak zákazník preukáže odborným posúdením zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6. Práva zákazníka vyplývajúce zo zodpovednosti za vady

6.1 Pri odstrániteľných vadách tovaru má zákazník právo, aby mu bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Namiesto odstránenia vady môže zákazník požadovať výmenu veci (alebo ak sa vada týka len súčasti veci, tak výmenu tejto súčasti), len ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Neprimeranosť nákladov posúdi predávajúci, rovnako posúdi aj možnosť výmeny vadnej veci za vec bez vád. Pri výmene veci nie je dôležité, či táto vec už bola používaná. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec bez vád, ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

6.2 Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má zákazník právo (podľa vlastného výberu):

 • požadovať výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť), alebo
 • odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

6.3 Rovnaké práva, t.j. právo požadovať výmenu veci alebo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny, má zákazník aj v prípade, ak je vada síce odstrániteľná, ale pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady), nemôže zákazník tovar riadne užívať.

6.4 Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady. Predávajúci je v takom prípade povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.

6.5 Ak dôjde k vybaveniu reklamácie výmenou výrobku, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového výrobku. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka, pričom nová záručná doba sa vzťahuje len na vymenenú súčiastku.

7. Riešenie sporov

7.1 Ak vznikne medzi predávajúcim a zákazníkom, spor vo vzťahu k predanému tovaru, vyvinú obidve strany maximálne úsilie, aby bol takýto spor vyriešený zmierlivo. Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

8. Odmietnutie reklamácie

8.1 Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť reklamáciu v prípade ak:

 1. bola reklamácia podaná osobou, ktorá na jej podanie nie je oprávnená,
 2. reklamácia nebola podaná v lehote,
 3. reklamácia je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi,
 4. vo veci, ktorá je predmetom reklamácie už bolo právoplatne rozhodnuté súdom alebo iným príslušným orgánom, prípadne bolo vo veci začaté konanie pred súdom alebo iným orgánom.

8.2 O odmietnutí reklamácie poskytovateľ bezodkladne informuje spotrebiteľa vhodným spôsobom, prípadne spôsobom, na ktorom sa poskytovateľ a spotrebiteľ dohodli.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke poskytovateľa www.isomat.sk. Záležitosti neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa riadia prednostne VOP poskytovateľa a zákon č. 250/2007 Z. z.

9.2 Poskytovateľ je oprávnený zmeniť tento reklamačný poriadok, pričom zmenu reklamačného poriadku zverejní na svojej internetovej stránke.

9.3 Reklamačné konanie sa vždy riadi právnymi predpismi a aktuálnym znením reklamačného poriadku.

9.4 Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.01.2022